Månad: maj, 2015

“Jag är” (Jesus är Gud)

Fördjupning till tonårsandakten den 20/5. De flesta länkarna nedan går till Biblehub som hjälper till med en ordagrann analys av texten.

Jahve = Jag är

I GT finns det en presentation av Gud som Jahve, JHWH (Jehovah). Namnet betyder “jag är”. Vi säger oftast “Herren”.

Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.”

(2 Mos 3.14)

Guds namn förekommer också i sammansatta former. Exempel:

 • Jahvé Jireh (1 Mos 22:14). Herren förser, har omsorg, ser [oss].
 • Jahvé Rapha (2 Mos 15:26). Herren helar.
 • Jahvé Nissi (2 Mos 17:15). Herren [vårt] segerbanér.
 • Jahvé Sebaot (flera ställen). Herren, härskarornas [Gud].
  (Den “allsmäktige” är en felöversättning.)
 • Jahvé Shalom (Dom 6:2223). Herren vår fred (frid, harmoni).
 • Jahvé Roi (Psalt 23:1). Herren [min] herde.
 • Jahvé Tsidkenu (Jer 23:6). Herren [vår] rättfärdighet.
 • Jahvé Mekadishkim (4 Mos 20:8). Herren vår helighet.

Jesus är Jahve

Hur många av dessa har en direkt motsvarighet på Jesus i Nya Testamentet? De enklaste:

 • Han är vår fred (Ef 2:14). Se också Joh 16:33.
 • Jesus är den gode Herden (Joh 10:11, 14).
 • Han är vår rättfärdighet, och helighet (och vishet – 1 Kor 1:30).
 • I Jesus har vi vår seger (1 Kor 15:57).

(De andra kan tillämpas indirekt på Jesus.)

I Johannes använder Jesus formeln “jag är” flera gånger:

 • Jag är livets bröd (Joh 6:35)
 • Jag är världens ljus (Joh 8:12)
 • Jag är den gode herden (Joh 10:11, 14)
 • Jag är grinden (Joh 10:9)
 • Jag är uppståndelsen och livet (Joh 11:25-26)
 • Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6)
 • Jag är vinstocken, ni är grenarna (Joh 15:1)

Några av dessa så gör han en övertydlig referens till GT:s namn på Gud. I grundtexten står det bara “jag är” i dessa verser. Tillägget “den jag är” är ett sätt att förtydliga, men det gör referensen till Jahvé mindre uppenbar..

 • Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder. (Joh 8:24)
 • Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är. (Joh 13:19)
 • Och Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. (Joh 8:28)

Jesus är Gud

Nya testamentet kallar uttryckligen Jesus för Gud:

 • Och Ordet var Gud (Joh 1:1)
 • Den ende Sonen, själv Gud… (Joh 1:18)
 • “Min Herre och min Gud” (Joh 20:28 – sagt av Tomas, men Jesus tillrättavisar honom inte. Notera att änglar alltid vägrar låta sig identifieras med Gud.)
 • Från dem [judarna] kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, amen. (Rom 9:5).
 • …tack vare nåden från vår Gud och herre Jesus Kristus. (2 Thess 1:12).

Jesus blir tillbedd som Gud:

 • Kombinera Upp 1:17f med 4:10
 • Och Upp 5:11-14

Hebréerbrevets första kapitel har en enda poäng: Jesus är inte en skapad varelse, inte en ängel.

När Jesus blev människa fick vi den definitiva uppenbarelsen av Gud. Varje försök att söka Gud vid sidan av Jesus är därför meningslöst. Någon sådan gud finns inte.

1Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; 2du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. 3Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. 4Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. (Joh 17:1-5)

Appendix: Varför tror vi att Gud är tre-enig, tre-i-en?

 • Gud är en enda Gud, inte tre gudar.
 • Jesus är Gud.
 • Anden är en person, inte en opersonlig kraft.
 • Anden är en “annan hjälpare”, av samma slag som Jesus, men inte samma.
 • Fader, Son och Ande år så distinkta i Gud att de kan ha relation till varandra. Därför är Gud kärlek! Det är inget Gud har, utan något Gud är.)
 • Det är därför inte så att Gud har tre olika skepnader i vilka Han möter oss, utan Gud är i sig relation och kärlek.
 • Fader, Son och Ande uppträder gentemot oss med betoning på en av de tre, men aldrig utan att de i sin essens (natur) är tillsammans. När Anden kommer, så kommer också Jesus. “Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.” (Joh 14:8). Se också Joh 16:12-15.
 • Nya testamentet har flera triadiska texter:
  • Döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. (Matt 28:18-20).
  • 1 Kor 12:4-6
  • 2 Kor 13:14
  • Etc

Treenighetsläran är ett sätt att sammanfatta allt detta.