Månad: februari, 2014

Det bästa Gud vet (är inte vad du tror)

Predikan 2014-02-16

Ljudfil (MP3 24 MB)

Inledning – en serie och min ”favoritpredikan”

Jag vill ge något som du kan leva på om 30-50 år, inte bara som känns gott just nu.

Andlig föda – inte ”energidryck”

Texter

Kol 1:9-20

9Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, 12och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

Ef 1:3-10

3Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, 4liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut – 6till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. 7I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd 8med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. 9Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början 10och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Dina läsglasögon

En extremt mättad text – så många av Bibelns stora perspektiv.

Vad säger detta om mig?

Vad säger detta om Gud?

Vad är det bästa Gud vet?

Oss? Nej, Gud själv.

Gud egenskaper som det Gud älskar

Fadern älskar Sonen och vice versa (perichoresis)

Evig, oändlig, obegränsad kärlek. Guds kapacitet!

Skapade till Gud

Utvalda före världens skapelse

Allt ska sammanfattas i Kristus

Vad gjorde Fadern för att visa Sonen sin kärlek? Skapade oss och allt annat!

Sonen – det finns bara ett sätt att matcha den gåvan – ge tillbaka den.

Kopernikansk vändning

  1. Jag i centrum med avgudar
  2. Jag i centrum men Gud är Källan till mitt livs lycka och välmående (jättebra, men fortfarande är jag själv i centrum.)
  3. Gud i centrum

Allt är detsamma, men annorlunda

Att köra genom en småländsk skog – ser bara träd – i en ”James bond bil”. Tryck på knappen och den blir en helikopter! En helt annan syn på världen.

Konsekvenser

Mänsklig kärlek – Gud älskar genom dig

Evangelisation – mer än ”frid”

Lovsången – mer än ”känns gott”

 

Appendix: Ett litet urval texter om Fadern och Sonen

Matt 11:27 – Fadern anförtror allt åt Sonen. Fadern och Sonen känner varandra.

Mark 1:11; 9:7 – Fadern deklarerar sin kärlek till Sonen.

Joh 3:35 – Fadern älskar Sonen. Fadern har lagt allt i Sonens hand.

Joh 8:49f – Sonen ärar Fadern.

John 14:13 – Fadern blir förhärligad genom Sonen.

Joh 17:1 – Sonen ber Fadern förhärliga honom, så att han kan förhärliga Fadern.

Ef 1:6; Kol 1:13 – Sonen är älskad.

2 Pet 1:17 – Sonen mottog ära och härlighet från Fadern vid dopet i Jordan.

Lägg märke till att alla dessa förklarar denna relation mellan Fadern och Sonen som den bakomliggande orsaken till det som sker i övrigt.

Se också från predikotexterna Ef 1:9f – ett beslut ”om Kristus” skulle förverkligas, att sammanfatta allt i Honom – och Kol 1:15ff där en mängd titlar staplas på rad om Jesus.

Appendix 2: Teologisk fördjupning

Kyrkofäderna talade om treenigheten ur två aspekter: Vem Gud är gentemot oss och skapelsen i övrigt och vem Gud är i sig själv. Det första kallas ekonomisk treenighet, av grekiskan ord för ”hushållning”, varifrån vi fått låneordet ”ekonomi”. Det andra är ontologisk treenighet, ifrån grekiskans ord för varande, någots väsen.

I min predikan försöker jag lyfta perspektivet från det ekonomiska perspektivet till det ontologiska, och från det jag-centrerade till att sätta Gud i centrum.

Flödet av kärlek i Gud, ”dansen” i Gud, som kyrkofäderna beskrev kom att kallas perichoresis.